ટેકનિકલ સપોર્ટ

a

A: અમે ગ્રાહક માટે શું ઑફર કરી શકીએ?

અમારી પાસે અનુભવી ટેકનિશિયન છે જે તમામ પ્રકારની ગુણવત્તા સમસ્યાઓ હલ કરી શકે છે.

બી: ગ્રાહકની સમસ્યાને ઉકેલવા માટે અમે કેટલો સમય લઈએ છીએ?

ગ્રાહકના પ્રશ્ન પ્રાપ્ત કર્યા પછી, અમે તરત જ ઉકેલો પર કામ કરવાનું શરૂ કરીશું અને પ્રગતિને પણ અપડેટ કરવાનું ચાલુ રાખીશું.